Als je start met je rijlessen bij DriveCool ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, zo weet ieder precies waar hij of zij aan toe is.


Artikel 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijopleider die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM) ofwel de instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
1.2 De tussentijdse toets – of praktijkexamen wordt door de rijschool in overleg gereserveerd. Wanneer het examengeld geen onderdeel is van een pakket dan reserveert de rijschool het examen, en stuurt meteen daarna een factuur die per omgaande betaald dient te worden. De factuur dient, tenzij andere afspraken zijn gemaakt, betaald te zijn vóór het examen.
1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling, waarbij uitleg van voertuig, verkeerssituaties en nabespreking ook als onderdeel van de les worden beschouwt. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen. Komt dit voor dan meldt de leerling dit meteen na afloop van de rijles bij Drivecool BV via de contact pagina. Ook als de rijopleider te laat voor de les verschijnt of zonder verdere geldige redenen de les eerder stopt dan de afgesproken tijd, dan meldt de leerling dit meteen na de les bij het bij Drivecool BV. Daarnaast meldt de leerling alle overige situaties die de leerling in twijfel trekt of het idee heeft dat de les niet zinvol wordt benut voor de rijles.
1.4 Als de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, onvoorzien defect aan het voertuig, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of in overleg met de leerling een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
1.5 Reeds afgenomen pakketten worden niet gerestitueerd. De lessen en examens uit het pakket blijven beschikbaar voor de leerling voor een periode van 1 jaar.
Artikel 2

2.1 Om autorijlessen te volgen dient de leerling minimaal een leeftijd te hebben van 16,5 jaar. Tijdens elke rijles dient de leerling altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De rijlessen hebben een duur van 60 minuten.
2.3 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt Drivecool 100% van de les in rekening. De te laat gekomen tijd gaat ten koste van de uiteindelijke rijles tijd.
2.4 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Wanneer een rijles niet tenminste 24 uur voor de oorspronkelijke lestijd wordt afgezegd, is Drivecool gemachtigd de volledige les in rekening te brengen, in verband met de gereserveerde tijd.
2.5 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is om de les af te zeggen. Met dringend bedoelen we als er bijvoorbeeld een direct familielid overlijdt, een spoedopname in het ziekenhuis van de leerling zelf of een familielid in de eerste graad ( ouders, grootouders, broers, zussen) Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet meldt of vergeet te melden. Ook “plotseling” ingelaste lessen of een gewijzigd rooster op school kunnen niet worden aangevoerd als dringende reden evenals vakantie.
2.6 De leerling ondertekent op de 1ste les een “eigen verklaring” waarin hij/zij alle relevante informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid beantwoordt. Wanneer op het examen blijkt dat de leerling relevante informatie heeft achtergehouden komen de kosten gemaakt voor het reserveren van het examen en de rijschoolkosten voor rekening van de leerling.
2.7 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Drivecool BV het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.8 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
Artikel 3

3.1 Als de leerling niet of te laat op de tussentijdse toets en/of het examen verschijnt, vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor de huidige reservering en een nieuwe aanvraag. De tussentijdse toets en/of het examen komt te vervallen.
3.2 De leerling is zelfverantwoordelijk voor de juiste- , geldige documenten tijdens de tussentijdse toets en/of het praktijkexamen.
3.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.
Artikel 4

4.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
c. het vermoeden bestaat dat de leerling tijdens de rijles onder invloed van alcohol, drugs en/of andere middelen is die de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden of bij wet verboden.
Artikel 5

5.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief of een extra aangekocht pakket. Deze uren worden in rekening gebracht en dienen voor het afleggen van een examen volledig te zijn betaald.
5.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Tevens is de leerling verantwoordelijk dat het theorie certificaat zijn geldigheid nog heeft op het moment van de tussentijdse toets en/of examen.
Artikel 6

6.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
6.2 De leerling is verplicht wanneer hij/zij een ontzegging van de rijbevoegd heeft, dit zelf aan de rijschool te melden. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.


Heb je nog vragen of onduidelijk heden? We staan je graag te woord via mail, Whatsapp of telefonisch.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram